Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Regulamin

REGULAMIN AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ WRECAR SAMOCHODY USZKODZONE

 

Car-Port

Obowiązuje od 04-05-2017 r.

 

REGULAMIN AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ WRECAR SAMOCHODY USZKODZONE

 

DEFINICJE
§ 1

 
Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.
1.  „Wrecar.pl”, oznacza spółkę Carport Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, tel.:61 8 901 923, e-mail: bok@wrecar.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów wystawianych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o.. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.wrecar.pl.
2. „Prowadzący aukcję” to osoba nadzorująca z ramienia wrecar.pl proces zbierania ofert
i dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie.
3. "Oferent" to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez wrecar.pl po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w aukcji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. „Dostawca” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę współpracy z Wrecar.pl i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na podstawie odpowiedniego umocowania wystawia pojazdy będące własnością innych podmiotów poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. „Kupujący”, to Oferent, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Sprzedającego i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.
6. „Sprzedający” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , będąca właścicielem pojazdu uszkodzonego wystawianego do sprzedaży poprzez aukcję, która ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia Oferowanej Ceny Zakupu. Po zaakceptowaniu Oferowanej Ceny Zakupu Sprzedający staje się stroną umowy sprzedaży.
7. „Uczestnicy” to Oferenci, Dostawcy, Kupujący i Sprzedający.
8. "Pojazd" oznacza pojazd uszkodzony , stanowiący własność Sprzedającego , który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży, za pośrednictwem wrecar.pl.
9. „Dokumentacja szkody" – opis wystawionego na aukcję pojazdu zawierające jego podstawowe dane, opis braków i uszkodzeń, dokumentację zdjęciową, oraz inne informacje dotyczące pojazdu, a mające wpływ na ustalenie jego wartości.
10. „Szczegółowe warunki aukcji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa i aukcji które spełniać i zaakceptować zobowiązani są Uczestnicy aukcji.
11. "Aukcja” oznacza procedurę zbierania przez Wrecar.pl ofert składanych na zakup pojazdów przez Oferentów, opisaną w niniejszym Regulaminie.
12. "Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez wrecar.pl cenę, od jakiej rozpoczyna się aukcja Pojazdu wystawianego na portalu internetowym www.wrecar.pl,
13. "Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Oferentów uczestniczących w aukcji na zakup Pojazdu w czasie trwania aukcji.
14. „Czas trwania aukcji” - oznaczony na portalu okres trwania aukcji.
15. "Regulamin" – niniejszy regulamin.

 
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2

 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w aukcji internetowej organizowanej i prowadzonej przez wrecar.pl. Osoba biorąca udział w aukcji jako Oferent akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez wrecar.pl loginu na stronie internetowej www.wrecar.pl. Osoba biorąca udział w aukcji jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy o współpracy z wrecar.pl, lub przesłanie zlecenia na wykonanie jednostkowej usługi aukcyjnej.
2. Z Regulaminem aukcji można zapoznać się w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.wrecar.pl.
3. wrecar.pl nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.
4. W czasie trwania aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów wrecar.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Oferenta do uczestnictwa w aukcjach.
5. Prowadzący aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do wrecar.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@wrecar.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej z której wpłynęła reklamacja.
6. Daty i godziny otwarcia aukcji oraz dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (nazwa, organ w którym zarejestrowano działalność, numer rejestru, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej, adres siedziby oraz adres do korespondencji i składania reklamacji) podawane są na stronie internetowej www.wrecar.pl oraz przekazywane są Uczestnikom w formie elektronicznej.
 
PRZEDMIOT AUKCJI
§ 3

 
1. Przedmiotem aukcji mogą być pojazdy, które zostały dopuszczone do aukcji przez wrecar.pl.
2. Wrecar.pl dopuszcza pojazdy według własnego uznania kierując się dobrem uczestników aukcji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania aukcji.
3. Za prawidłowość i prawdziwość  przekazanych dokumentów, zwłaszcza dokumentacji szkody, odpowiada Dostawca.
4. Wrecar.pl może wykluczyć pojazd z aukcji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami a aktualnym stanem faktycznym.
5. wrecar.pl może dopuścić do aukcji inne przedmioty poza pojazdami, wówczas odpowiednie zapisy stosuje się wobec tych przedmiotów.
 
 
AUKCJA
§ 4

 
1. Aukcję rozpoczyna Prowadzący aukcję poprzez upublicznienie na portalu internetowym www.wrecar.pl listy pojazdów i podanie ceny wywoławczej oraz wskazanie czasu trwania aukcji, jak i innych wymaganych warunków aukcji (Szczegółowe warunki aukcji).
2. Zakończenie aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania. W razie złożenia przez różnych Oferentów więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert tj. wygrywa oferta złożona wcześniej
3. Po zakończeniu aukcji wrecar.pl skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca informację otrzymaną od wrecar.pl niezwłocznie przekaże Sprzedającemu, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego. Sprzedający zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 21 dni od dnia otrzymania powyższej informacji. Sprzedający o treści decyzji zobowiązany jest powiadomić wrecar.pl Jeżeli Sprzedający wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Oferent nabywa pojazd. O decyzji Sprzedającego, wrecar.pl poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Oferenta, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Sprzedającego. W przypadku niepodjęcia przez Sprzedającego decyzji co do zawarcia transakcji w terminie dwudziestu jeden dni, wrecar.pl  poinformuje o tym Oferenta drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Oferent przestaje być związany swoją ofertą kupna zawarcia umowy sprzedaży, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Sprzedającego i Oferenta. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.
4. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Oferenta w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, informacji o przyjęciu przez Sprzedającego Oferowanej Ceny Zakupu nie może przekroczyć 21 dni. Oferent jest związany złożoną w drodze aukcji Oferowaną Ceną Zakupu przez okres 21 dni od dnia zakończenia aukcji.
5. wrecar.pl jest uprawniony do wstrzymania  czynności wskazanych w pkt. 3 wobec Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik  posiada nieuregulowane należności względem wrecar.pl.
6. Oferenci zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.wrecar.pl. O wysokości postąpienia w danej aukcji decyduje Prowadzący aukcję.
7. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Sprzedającego. wrecar.pl może wycofać pojazd z aukcji bez podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
8. W przypadku wątpliwości co do przebiegu i zakończenia danej aukcji Prowadzący aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i nie budzącego wątpliwości momentu.
9. wrecar.pl udostępni wszystkim uczestnikom aukcji równy dostęp do informacji dotyczących Pojazdu.
10. Złożenie oferty cenowej przez Oferenta Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w Dokumentacji szkody. Oferent Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w Dokumentacji szkody żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do wrecar.pl oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. wrecar.pl i Dostawca w każdym wypadku wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem  Kupującego.
11. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), a Pojazd jest pojazdem używanym, odpowiedzialność Sprzedającego, z tytułu rękojmi, przewidziana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121  późniejszymi zmianami) ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania Pojazdu Kupującemu.
12. Warunki przeprowadzanej aukcji mogą być zmienione przez wrecar.pl. Aukcja Pojazdu nie może być jednak odwołana przez wrecar.pl po jej rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem.
 
ZAPŁATA I ODBIÓR POJAZDU
§ 5

 
1. W momencie akceptacji najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu przez Sprzedającego i otrzymania przez Kupującego informacji o powyższym, wszystkie płatności Kupującego względem Sprzedającego stają się wymagalne. Prawo własności pojazdu przechodzi na Kupującego po zapłaceniu całości ceny wynikającej z zawartej umowy sprzedaży lub z faktury VAT (umowa sprzedaży za zastrzeżeniem prawa własności pojazdu). Kupujący nabywa pojazd na własne ryzyko.
2. Kupujący po zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego jest zobowiązany na podstawie pisemnego (także e-mailem lub faxem) powiadomienia otrzymanego od wrecar.pl do zapłaty na rzecz wrecar.pl opłaty aukcyjnej za zakupiony pojazd w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego powiadomienia. Wysokość opłaty aukcyjnej będzie każdorazowo określana w szczegółowych warunkach aukcji, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Brak zapłaty opłaty aukcyjnej wstrzymuje dalszy bieg transakcji zakupu pojazdu pomiędzy Kupującym i Sprzedającym .Po zapłacie opłaty aukcyjnej na rzecz wrecar.pl zostanie wystawiona faktura VAT za wykonaną usługę aukcyjną. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez wrecar.pl faktur elektronicznych.
3. Jeżeli szczegółowe warunki aukcji nie stanowią inaczej płatność za pojazd odbywa się na podstawie ustaleń pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Kupujący zobowiązuje się zapłacić pełną Oferowaną Cenę Zakupu na rzecz Sprzedającego najpóźniej w momencie odbioru pojazdu.
4. Pojazd, będący przedmiotem aukcji powinien zostać odebrany z miejsca wskazanego przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od dnia, w którym Kupujący został poinformowany o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego, chyba że strony ustaliły inny termin lub miejsce odbioru .
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wpłacenia przez Kupującego ceny wynikającej z Oferty zaakceptowanej przez Sprzedającego, w terminie wyżej określonym, Sprzedający jest upoważniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia upływu terminu zapłaty ceny oraz do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu z Oferentem, który złożył drugą co do wysokości Ofertę zakupu. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty opłaty aukcyjnej na rzecz wrecar.pl.
6. W przypadku rezygnacji drugiego Oferenta z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu, umowa sprzedaży może zostać zawarta z Oferentem, który złożył trzecią co do wysokości Ofertę zakupu, z zastrzeżeniem, że w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Oferentów. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział 2 Oferentów) lub trzeciego Oferenta (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Oferentów) Aukcję internetową uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu propozycji zawarcia umowy sprzedaży drugiemu lub trzeciemu Oferentowi decyduje  Sprzedający.
7. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Sprzedający wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie oświadczenia, że nabywany na aukcji pojazd zostanie wywieziony z terytorium kraju Sprzedającego.
8. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Sprzedającego wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Sprzedającego na język urzędowy kraju Sprzedającego  deklaracji wywozowej.
9. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a Dokumentacją szkody   (rozumianych jako różnica przekraczająca 500,00 zł netto) Kupującemu przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona najpóźniej w momencie odbioru pojazdu, przed zapłatą Oferowanej Ceny Zakupu na rzecz Sprzedającego. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i skierowana na adres reklamacje@wrecar.pl. Do reklamacji powinna być dołączona dokumentacja fotograficzna potwierdzająca rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym pojazdu a stanem przedstawionym na aukcji.
Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Reklamacje złożone po odebraniu pojazdu i zapłaceniu Oferowanej Ceny Zakupu na rzecz Sprzedającego nie będą rozpatrywane.
Reklamacja złożona w sposób wyżej wymieniony zostaje przekazana do rozpatrzenia Dostawcy. O decyzji Dostawcy wrecar.pl poinformuje Kupującego niezwłocznie po jej otrzymaniu.
10. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej na podstawie przepisów Regulaminu, zgodnie z art. 38 pkt. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).
 
UCZESTNICY AUKCJI
§ 6

 
1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji dla Oferentów jest zarejestrowanie na wrecar.pl poprzez witrynę internetową www.wrecar.pl oraz otrzymanie indywidualnych danych dostępowych, natomiast dla Dostawców zawarcie umowy o współpracę, lub  przekazania zlecenia na wykonanie jednorazowej usługi aukcji. W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą RP wymagane jest dostarczenie do wrecar.pl tłumaczenia wymaganych w szczegółowych warunkach aukcji dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Po otrzymaniu  indywidualnych danych dostępowych do portalu Oferent aktywuje dostęp swojego konta do aukcji poprzez dokonanie opłaty abonamentu zgodnie z Cennikiem. Opłatę można wnosić w dowolnej formie, również poprzez  e-przelewy bezpośrednio ze swojego zarejestrowanego profilu na www.wrecar.pl. Konto zostaje aktywowane po potwierdzeniu dokonania opłaty aktywacyjnej.
3. Podmiot dopuszczony do aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości co do umocowania Oferenta, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, wrecar.pl będzie rozstrzygał na niekorzyść  Oferenta lub Kupującego.
4. wrecar.pl może odmówić uczestnictwa w aukcji podmiotom, które wcześniej między innymi nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem wrecar.pl bądź Dostawców, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.
5. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji danych Oferenta, zawierania umów sprzedaży Pojazdów, wykonania zawartych umów sprzedaży oraz przekazania danych zewnętrznym instytucjom w celu możliwości uzyskania na zlecenie Oferenta dodatkowych możliwości finansowania  lub ubezpieczenia pojazdów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Oferent zobowiązany jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.
6. Oferent nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Oferenta, Wrecar.pl nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Oferenta, co oznacza, iż Oferent przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.
7. W przypadku, gdy Oferentem jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dziennik ustaw z 2014 roku, poz. 121, j.t. z późn. zmianami), może on uczestniczyć w Aukcji  fizycznie, tzn. poprzez podejmowanie wszelkich niezbędnych dla uczestnictwa w Aukcji czynności, będąc fizycznie obecnym w siedzibie wrecar.pl pod adresem ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo i przekazując dyspozycje wykonania takich czynności oddelegowanemu do tego zadania pracownikowi Wrecar.pl. Oferent powinien zawiadomić Wrecar.pl o woli fizycznego uczestniczenia w Aukcji najpóźniej w chwili zarejestrowania w Wrecar.pl.
8. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji wrecar.pl, zawartych w Cenniku, dotyczących odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 7

 
1. Pojazdy  oferowane są na aukcji wg stanu opisanego na portalu www.wrecar.pl. Na nabyte pojazdy wrecar.pl nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.
3. Jeżeli wrecar.pl przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.
4. Uczestnicy aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania aukcji na zasadach ogólnych.
5. wrecar.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie
w aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które wrecar.pl nie miał wpływu.
6. Uczestnicy aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. wrecar.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez uczestnika aukcji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez wrecar.pl.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8

 
1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy stron uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy stron uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.
2. Każdy Oferent zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.
3. wrecar.pl zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w aukcji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.
4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z działalności wrecar.pl rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu.
6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.
7. wrecar.pl może być Dostawcą pojazdów, będących przedmiotem aukcji. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Opłaty i prowizje wrecar.pl zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. wrecar.pl zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia aukcji.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ WRECAR.PL
 
CENNIK
OPŁATY I PROWIZJE WRECAR.PL
Obowiązuje od 04 maja 2017 roku
 

Wszystkie wartości podane w kwotach netto, nie zawierają podatku VAT (23%).
 
 
I. Opłaty i prowizje WRECAR.PL
Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie) ........................................................................................... 0 PLN
Opłata abonamentowa od Oferenta
- 1 miesiąc ………………………………………….............................…89,00 PLN
- 3 miesiące  ………………………………………........................…    243,00 PLN
- 6 miesięcy  …………………………………………..........................  454,00 PLN
- 12 miesięcy …………………………………………........................   854,00 PLN
 
Opłata aukcyjna od Kupującego uzależniona jest od wartości transakcji
do wartości 3000 PLN ………………………………………………..100,00 PLN
od 3001 do 6000 PLN…………………………………………………250,00 PLN
od 6001 do 10000 PLN ……………………………………………….350,00 PLN
powyżej 10000 PLN …………………………………………………..450,00 PLN
 
Opłata aukcyjna od Kupującego w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego .......................... 5000 PLN
 
Opłata aukcyjna od Kupującego w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Kupującego............... 0 PLN

Powered by WRECAR