Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

FAQ najczęstsze pytania

1. Kto może kupować pojazdy na WRECAR Samochody Uszkodzone

Uczestnikiem licytacji może być każdy, kto pomyślnie przeszedł proces rejestracji, został dopuszczony do aukcji i opłacił opłatę aktywacyjną. Mogą to być zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Jednak osoby fizyczne nie mają dostępu do aukcji przeznaczonych wyłącznie dla podmiotów gospodarczych (informacja jest podana w aukcji).

2. Czy do udziału w aukcji wymagana jest wpłata wadium?

Nie ma obowiązku wpłaty wadium-warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w licytacji jest prawidłowa rejestracja poprzez witrynę internetową www.wrecar.pl i opłacenie opłaty aktywacyjnej. Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich aukcji zgodnie ze statusem użytkownika.

3. Jak przebiega rejestracja na portalu?

Poprawna rejestracja na portalu aukcyjnym www.wrecar.pl składa się z trzech etapów: Etap 1: Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce ZAREJESTRUJ SIĘ. Etap 2: Przesłanie na adres rejestracja@wrecar.pl: - w przypadku osoby fizycznej skanu dowodu osobistego oraz podanie numeru NIP - w przypadku firmy skanów aktualnych dokumentów rejestrowych firmy: NIP, REGON, KRS (lub wpis do EDG) oraz skanu dowodu osobistego osoby licytującej w imieniu firmy. UWAGA! Dokumenty rejestrowe muszą być przesłane z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Po weryfikacji przesłanych przez Państwa dokumentów otrzymacie Państwo powiadomienie o otrzymaniu dostępu do aukcji. Skan/zdjęcie dokumentu może być przekreślone i opisane, np.: "Tylko na użytek rejestracji w WRECAR Samochody Uszkodzone" Etap 3: Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wykupienie Abonamentu (patrz punkt 15)

4. Jak działa aukcja ?

Pojazdy licytować można na trzy sposoby: 1. Bezpośrednie licytowanie przy użyciu przycisków 100, 200, 500, 1000, 2000: - uczestnik klika na przycisk, do którego przypisana jest odpowiednia kwota podbicia, - system otwiera nowe okno z prośbą o potwierdzenie oferowanej kwoty całkowitej (kwota wyjściowa + podbicie), - po akceptacji system przyjmuje ofertę uczestnika – tu uwaga – może się zdarzyć, że w międzyczasie za sprawą podbić innych uczestników aktualna cena za pojazd przewyższy ofertę wysyłaną przez uczestnika - w takim przypadku oferta nie zostanie przyjęta. 2.Licytowanie przy użyciu automatu (powierzenie licytacji snajperowi): - uczestnik wprowadza ręcznie maksymalną kwotę, do której chce licytować dany pojazd i klika USTAW, - jeśli uczestnik nie prowadzi w danej licytacji to automat wysyła ofertę w imieniu uczestnika (pod warunkiem, że ustawiona w automacie kwota jest wyższa od aktualnej ceny pojazdu o co najmniej 100), - uczestnik w każdej chwili może wyłączyć automat wprowadzając kwotę „0” (zero), przy czym należy pamiętać, że usunięcie automatu nie cofa wysłanych w ten sposób podbić. Podbicia wykonane przez automat są w historii podbić specjalnie oznaczone: - oznaczenie „(a)” przy nazwie uczestnika oznacza, że dane podbicie zostało wykonane przez automat, - po najechaniu na konkretne podbicie dokonane przez automat pojawia się informacja „Automatyczne podbicie ustawione …” ze wskazaniem dokładnego czasu ustawienia automatu. 3. Licytowanie przy użyciu opcji Moja Cena: - uczestnik wprowadza ręcznie kwotę, za którą chce nabyć pojazd. Przed wprowadzeniem kwoty do systemu Uczestnik akceptuje jej wysokość w opcji Moja Cena poprzez przycisk „Podbij”. Ustanowienie nowej wartości pojazdu na aukcji ma miejsca od razu – w czasie rzeczywistym, poprzez złożenie podbicia będącego różnicą pomiędzy wprowadzoną kwotą, a poprzednią wartością pojazdu na aukcji. - kwota nie może być niższa niż aktualna cena, - kwota musi być zaokrąglona do pełnych 100 zł. - system podczas wprowadzania kwoty sprawdza jej poprawność i oznajmia uczestnikowi zwrotnie kolorem. Czerwony - kwota jest niepoprawna, zielony - kwota jest poprawna.

5. Co to jest cena wywoławcza?

Cena Wywoławcza oznacza ustaloną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się licytacja, przy czym może się ona różnić od ceny Minimalnej. Cena Minimalna oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd. Cena Minimalna nie musi być podana do wiadomości Kupujących.

6. Nie mam klawiszy do licytacji. Dlaczego?

Jeżeli po zarejestrowaniu się nie pojawiły się klawiszy do licytacji, prosimy o sprawdzenie czy zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w licytacji (patrz punkt „jak przebiega rejestracja na portalu”). -Jeżeli wszystkie warunki formalne zostały spełnione, i dostali Państwo powiadomienie o otrzymaniu dostępu do aukcji, prosimy o sprawdzenie czy został zaakceptowany „Regulamin aukcji”. Jeżeli Regulamin nie został zaakceptowany, należy się wylogować, zalogować się ponownie i zaakceptować Regulamin. - Jeżeli pomimo wykonania powyższych czynności klawiszy do licytacji się nie pojawiły, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta

7. Kiedy wiadomo, że wygrałem aukcje?

Złożenie najwyższej oferty w licytacji sygnalizowane jest przez system komunikatem: "Twoja oferta jest najwyższa!" Komunikat: "Nie licytujesz lub Twoje podbicie nie jest najwyższe!" oznacza, że w licytację wygrywa inny użytkownik. Potwierdzeniem wygranej aukcji jest email potwierdzający złożenie najwyższej oferty przesłany przez pracownika WRECAR Samochody Uszkodzone po zakończeniu się aukcji. Uwaga! Złożenie najwyższej Oferty nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferty przez Dostawcę.

8. Kiedy wiadomo, że moja oferta została zaakceptowana przez sprzedającego ?

Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, WRECAR Samochody Uszkodzone poinformuje Kupującego drogą e-mailową.

9. W jakiej formie płacę za pojazd?

Dokonanie płatności za zakupione pojazdy następuje na podstawie ustaleń między Sprzedającym a Kupującym. Zalecana forma płatności to GOTÓWKA przy odbiorze pojazdu.

10. Jak wygląda odbiór pojazdu?

Odbiór pojazdu jest możliwy po zapłaceniu pełnej kwoty za pojazd na rzecz Sprzedającego. Szczegóły zapłaty (gotówka / przelew) ustalane są indywidualnie dla każdego pojazdu między Sprzedającym a Kupującym. Odbiór pojazdu odbywa się w lokalizacji wskazanej na aukcji.

11. Czy mam prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży?

W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem opisanym na portalu www.wrecar.pl Nabywcy przysługuję możliwość zgłoszenia reklamacji. Reklamacje powinny być zgłoszone do WRECAR Samochody Uszkodzone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@wrecar.pl. Do reklamacji powinny być załączone zdjęcia wyraźnie wskazujące na rozbieżność pomiędzy faktycznym stanem pojazdu a opisem w aukcji oraz propozycja rozstrzygnięcia reklamacji. Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego wynosi 5000,00 zł netto. Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy wynosi 0,00 zł netto - w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty aukcyjnej zostaje ona zwrócona nabywcy.

12. Czy po zakończeniu aukcji można kupić pojazd bez licytacji (poza aukcją)?

Wszystkie pojazdy są sprzedawane wyłącznie w drodze licytacji internetowej. Brak jest możliwości zakupu poza aukcją.

13. Jakie są opłaty związane z zakupem pojazdu?

Opłata aukcyjna od Nabywcy uzależniona jest od wartości transakcji: do wartości 3000 PLN ………………………………………………..100,00 PLN NETTO od 3001 do 6000 PLN…………………………………………………250,00 PLN NETTO od 6001 do 10000 PLN ……………………………………………….350,00 PLN NETTO powyżej 10000 PLN …………………………………………………..450,00 PLN NETTO

14. Ile się czeka na akceptację złożonej oferty?

Po zakończeniu aukcji WRECAR Samochody Uszkodzone skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 21 dni. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, WRECAR Samochody Uszkodzone poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji co do zawarcia transakcji w terminie dwudziestu jeden dni, WRECAR Samochody Uszkodzone poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Sprzedającego i Kupującego. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.

15. W jaki sposób mogę aktywować abonament?

Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika należy wejść do zakładki OPŁATY i kliknąć „dodaj abonament”. Po wybraniu odpowiedniego abonamentu (1, 3, 6, 12 miesięcy) następuje przekierowanie na stronę Przelewy24. Należy wybrać swój Bank i dokonać szybkiej płatności on-line. W przypadku braku odpowiedniego Banku na liście systemu szybkich płatności, należy wydrukować przekaz tradycyjny (Karty i inne) i opłacić go. Taki przelew można zrealizować w dowolny, dostępny sposób, tzn. przy pomocy Internetu, WAP-u, telefonu lub manualnie. Serwis zauważy wpłatę najpóźniej w ciągu 2-ch godzin od momentu pojawienia się wpłaty.

16. Program Lojalnościowy

Portal Wrecar.pl daje możliwość każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi wzięcie udziału w programie lojalnościowym. Uczestnik poprzez wygranie aukcji zbiera punkty lojalnościowe, które są automatycznie sumowane na jego loginie. Odpowiednią ilość punktów lojalnościowych można wymienić na miesięczny abonament. Warunki programu lojalnościowego: - Uczestnik otrzymuje ***100***(sto) punktów lojalnościowych za każdą wygraną aukcję, w której nie otrzymał akceptacji złożonej oferty, - w przypadku w którym Uczestnik otrzyma akceptację złożonej oferty, punkty nie będą przyznawane. W tym przypadku użytkownik finalizuje zakup pojazdu. - Punkty lojalnościowe na portalu Wrecar Samochody Uszkodzone podlegają wymianie na usługę miesięcznego dostępu do portalu Wrecar. - 10 000 (dziesięć tysięcy) punktów Użytkownik portalu może wymienić na usługę miesięcznego (1 miesiąc) abonamentu. - Punkty lojalnościowe można wymienić w zakładce OPŁATY - Abonament 1 miesiąc (opcja za punkty).

Powered by WRECAR